ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙ  ⵙⴰⵄⴷ  ⴷⵉⵏ  ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ

ⴰⵏⵙⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵙⵜⴰⴼⴰ ⵔⵔⴰⵎⵉⴷ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵚⵔ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵊⴰⵔ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵎⴰⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵃⵊⵡⵉ

ⴰⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ

ⵎⴰⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵥⵔⵓⴼ

ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵃⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵔⴰ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴽⴽⴰⵍⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵎⴰⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵔⴰⵊ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵎⴰⵙ ⴱⴰⵙⵉⵎⴰ ⵍⵃⵇⵇⴰⵡⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ  ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵢⴰⵜⵉⵎ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵍⵓⴷⵢⵢⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ  ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ

ⵎⴰⵙ ⵎⵙⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵏⵄⵜⵉⵇ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵜ

ⵎⴰⵙ ⵏⵓⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵟⵢⵢⵉⴱ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⵉⵡⵜ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵊⵉⴱ ⴱⵓⵍⵉⴼ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵡⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴱⴰⵔⴽⴰ ⴱⵓⵄⴰⵢⴷⴰ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵥⵔⵓⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵜ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵍⵎⵓⵚⴰⵍⵍⵉ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

 ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵏⵢⵢⴰ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

 ⵎⴰⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵃⵍⵍⵉ

ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵥⵔⵓⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵏⴰ ⵍⴽⵉⵃⵍ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ

ⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵚⴰⵎⴰⴷⵉ

ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵖⵔⵔⴰⵙ

ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ 

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵇⵢⵢⴰ ⴷⵔⴱⵎ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵎⵢⴰ ⴱⵓⵟⴰⵍⴱ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ

ⵎⴰⵙ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵡⴽ ⵖⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ