ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵏⴳⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⵉⵏⴳⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵏⵏ". ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ…

 لقاء تواصلي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ…

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵍⵢⵓⵙ ⵎⴰⴷⴰ ⴱⵢⵓ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵡⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ…

 ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵏⵏⵍ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵡⵓ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵕⵡⵉⵏ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ…

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ…

رئيس الحكومة يبحث مع نظيره الإثيوبي تطوير العلاقات بين البلدين 
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ "ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ". ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ…

الدورة الثانية والثلاثون العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ (ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ), ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ…

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ