ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ

 ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, "ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴻⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ  ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵚⵚⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ  ⵢⵉⴹ(21 H) ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ  ⴰⴷ ⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ "ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ" "ⵜⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ"

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ "ⵉⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ". ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ  ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019. ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⴳⵍ…

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ…

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ 2019 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ 2019 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ.   ⵉⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ…

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵊⴰⵢⵉⵔ ⴱⵓⵍⵙⵓⵏⴰⵔⵓ. ⵉⵎⴰⵏ…

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⴱⵔⴽ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵛⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ, ⴰⵏⴹⵕⵉ ⴱⴰⴱⵉⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ