ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷ ⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⵍⵖⴰⵕⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵢⴽⵓ ⴱⵓⵔⵉⵙⵓⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ…

ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⴼⵜⴰⵅⵕ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ », ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ, ⵉⴳⴰ « ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⴼⵜⴰⵅⵕ ».   ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵡⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴹⵕⵓ ⵚⴰⵏⵛⵉⵥ, ⵉⵙⴽⵔ ⴷⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ…

ⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵉⵔⵏⴰ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵙⵜⵍ ⵏ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵎⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⵜ ⵏ…

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ

  ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ « ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵙ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⵓⵙ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ » ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵉ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ…

ⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ : ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵣⵕⴼⴰⵏ 2019 ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵣⵕⴼⴰⵏ ⵏ 2019, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⵙⵔⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴼⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017

ⵉⴼⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵉ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ