ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ "ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ".

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵉⵥⴷⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⴱⵉⵜⵛⵉⵏⵓⴼⵉⵜⵛ ⴱⵓⵔⵉⴽ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕⵚⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ''ⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ" ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵙ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ "ⵉⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵙⵎⵓⵜⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵔ ⵙⵏⵎⵎⵉⵔⵃ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⵔⵜ ⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵃⵜⵜⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙⵏ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵓⴷⵉⵙⵜ

banniere-sahara-tamazight.gif

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ