ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ

ⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵔⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ "ⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵣ" ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵔⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴹⴰⵔⵉⵃ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴹⴰⵔⵉⵃ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ