ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵜⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ

cg-4-31-01-2024.jpeg
  • ⵢⵓⵎⵣⵏⵜ 57.596 ⵜⵡⵓⵊⵉⵡⵉⵏ 2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔ 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 ; 
  • ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ 44.000 ⵏ ⵜⵡⵓⵊⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ 20.000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ; 
  • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 30.000 ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵥⵍⴰⵏ ;
  • ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴳⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 101 ⵎⵓⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵏ 300.000 ⵏ ⵇⵏⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 36.000 ⵏ ⵓⴼⵍⵍⵍⴰⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ;
  • 155 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴳ 456 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 87 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵕⴰⵙ 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵜⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ. ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ. ⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵔⴱⵓ ⵔⴱⴱⵉ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴱⴽⵉⴽⴽⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. 
ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⵢⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵣⵖ 18 ⴰⵔ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 26.798 ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ 4.232 ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ 22.566 ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵖⵉⵔ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ.

ⴰⴼⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵖⴰⵙⵡⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵣⵖ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⵔ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴷⵡⵔⵡⵉⵏ ⵖⵉⵍⵍⴰⵏ 32.640 ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⴰⴷⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⴰⵀⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ 16.6.3 ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴷ 31.037 ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ 59.438 ⵏ ⵜⵡⵓⵊⴰ ⴰⵔ 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024.

ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵢⵓⵎⵣⵏⵜ 57.596 ⵜⵡⵓⵊⵉⵡⵉⵏ 2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ 44.000 ⵏ ⵜⵡⵓⵊⴰ 20.000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ. 

ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⵍⵍⵖ ⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 30.000 ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵖ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ.

ⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⵡⵓⵊⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵣⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⵃⵔⴰ ⵢⵓⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵉ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.
 

ⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵎⵉⵏ ⴳ 4.233 ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵖ 6.676 ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⴰⵔ 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ 137 ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⵣⵖ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ 303 ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖⵉⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ. 

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵊⴰⵕⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵜ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴳⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ 8 ⴽⵓⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 101 ⵎⵓⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ 300.000 ⵏ ⵇⵏⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 57 % ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 36.000 ⵏ ⵓⴼⵍⵍⵍⴰⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵉ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⴱⵍⴰ ⴼⵔⴰⵏ ⵡⴰⵍⵓ, ⵙⵍⴰⵀⴰⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴼⵜⴰⵏⵜ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵉⴱⴹⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ. ⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏ 126 ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⵉⵜⵕ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ 54 ⴽⵓⵍⵓⵎⵉⵜⵕ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵓⵚⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 456 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵜⵡⵉ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ 155 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵔⵙⵔⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 87 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ 80 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ, ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 1709 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ 42 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ