ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴽⴽⵉⵏⵜ

ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961 ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ  ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ. 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵜⴰⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⵔⴱⵔⵓⴽ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ  ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ. 
ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵔⴰ ⴳⵔ 2003 ⴷ 2007, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵖⴼⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1999, ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ  ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵏⵉⵥⴹ  ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵖⵣⴰⵏ. 
ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⴰⵔ 2021, ⵉⵣⵎⵔ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵀⵍ  ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵡⵛⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⵍ 2008, ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ. 
ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ “ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ 2020-2030”, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ “ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2020. 

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ  ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ 2009-2020, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⵜⵔⴰⵔ  ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵊⵊⵃⴰⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ  ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ  ⵡⵓⴷⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. 
ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ ⴳ 29 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2016, ⵉⵃⵟⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴳⴰⴼⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵉⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵛⴰⵡⵕ, ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵡⵀⵎⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ