ⵉⵎⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵕⵉⵏ

ⵙⴳ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2017 ⴰⵔ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ

ⵙⴳ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011 ⴰⵔ 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ

ⵙⴳ 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2007 ⴰⵔ 2 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2012

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ _ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵄⴱⴱⴰⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ

ⵙⴳ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004 ⴰⵔ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2007

ⵎⵏ 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002 ⴰⵔ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴷⵔⵉⵙ ⵊⵟⵟⵓ

ⵙⴳ 6 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2000 ⴰⵔ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002

ⵎⵏ ⵎⴰⵕⵙ 1998 ⴰⵔ 5 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2000

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵄⴱⴷ ⵔⵃⵎⴰⵏ ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ

ⴰⵙⵏⴱⴰⴷⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍ ⴼⵉⵍⴰⵍⵉ "ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ" 13 ⵖⵓⵛⵜ 1997

ⵙⴳ 27 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1995 ⴰⵔ 14 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1998

ⵙⴳ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1994 ⴰⵔ 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1995

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⴼⵉⵍⴰⵍⵉ

ⵙⴳ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1993 ⴰⵔ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1994

ⵙⴳ 11 ⵖⵓⵛⵜ 1992 ⴰⵔ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1993

ⵙⴳ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1985 ⴰⵔ 11 ⵖⵓⵛⵜ 1992

ⵙⴳ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1983 ⴰⵔ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1985

ⵙⴳ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1972 ⴰⵔ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1972
ⵙⴳ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1971 ⴰⵔ 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1972

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⵄⵎⵔⴰⵏⵉ

ⵙⴳ 5 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1981 ⴰⵔ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1983

ⵙⴳ 27 ⵎⴰⵕⵙ 1979 ⴰⵔ 5 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1981

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵍⵎⵄⵟⵉ ⴱⵓⵄⴱⵉⴷ

ⵙⴳ 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977 ⴰⵔ 27 ⵎⴰⵔⵙ 1979

ⵙⴳ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1972 ⴰⵔ 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977 
 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⵓⵚⵎⴰⵏ

ⵙⴳ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1967 ⴰⵔ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1971

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵎⵓⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵀⵉⵎⴰ
( ⵙⴳ 7 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1969 ⵍⵉⵃ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵣⵡⴰⵔⵓ )

ⵙⴳ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1963 ⴰⵔ 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1965

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⴱⴰⵃⵏⵉⵏⵉ

ⵙⴳ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1958 ⴰⵔ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1960

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ

ⵙⴳ 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1958 ⴰⵔ 3 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1958

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵉⵍⴰⴼⵔⵉⵊ

ⵙⴳ 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1956 ⴰⵔ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1958

ⵙⴳ 7 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1955 ⴰⵔ 25 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1956

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 

ⵍⴱⴽⴽⴰⵢ ⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⴱⴽⴽⴰⵢ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ