ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ .

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ "ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ " ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

 ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ "ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ  " ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ , ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ .

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ " ⴰⴼⴰⵔⴽ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ :…

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

 ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (5-6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019). 

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ: "ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ "ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⵍⵉⵏ ⴷ…

ⵉⵏⴳⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⵉⵏⴳⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵏⵏ".

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵔ ⵙⵏⵎⵎⵉⵔⵃ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⵔⵜ ⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵃⵜⵜⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙⵏ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵓⴷⵉⵙⵜ

banniere-sahara-tamazight.gif

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ