ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵡⵇⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵢⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵊⵡⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵊⵡⵉ

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ

ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵎⵏⵚⵓⵕⵉ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵎⵏⵚⵓⵕⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴷⴷⵉⵇⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴷⴷⵉⵇⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵡⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⵓⵔⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⵓⵔⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⴰⵣⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⴰⵣⵓⵔ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉⴰ

ⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵜⵉⴽⴰⵕ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵊⵍⵉⵍ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵊⵍⵉⵍ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵉⵢⵢⴰⵕ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵉⵢⵢⴰⵕ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴰⵇⵊⵄ

ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴰⵇⵊⵄ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⴰⵙⵜⵍⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵓⵔ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ