ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 15 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024

CG-3-15-2-2024.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 05 ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 15 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.1 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.18.785 ⵏ 29 ⴱⵔⵉⵍ 2019 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 110.14 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17.99 ⵙⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ, ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⵀⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵙ : 

 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.140 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ;
 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.141 ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵎⴰⵣⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ;
 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.167 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ 2.02.857 ⵏ ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 10 ⴱⵔⴰⵔⵢ 2003 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⴷ ⵢⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ  ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ;
 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.142 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ; 
 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.066 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.00.1016 7 ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2001 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 07.00 ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ; 
 • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.827 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ : 
  • ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵎⵍⵍⵓⴽⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵟⵉⵟⵡⴰⵏ ; 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ -ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵔ ⵍⵄⵎⴰⵔⵜⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⴼⴰⴹⵉⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ