ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 85

_DSF3621.jpg
  • ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ 15 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 10.8 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2900 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ;
  • ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵅⴼ 46 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵢⵓⵜⵉⵏ 33.4ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ 5816 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 8475 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ;

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (85), ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ,  ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⵣⵣⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵉⴷⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵉⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ , ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵣⵣⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ,ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ 17 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ. ⵜⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ 15 ⴷⵉⴳⵙⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵙⵓⵎⵏ ⵏ 10.8 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ 2907 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
ⵢⵓⵙ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 5.7 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵎⵉⵏ ⵢⴰⵥⵏ 53 ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ/ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⵥⵏ 3.2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ.
ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷⴰⵣⴳⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 9.2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ. 
ⵉⵎⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰⴷ, ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴳⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵍⵖⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⴰⴼⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴳ ⵉⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ.
ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ  ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⵡ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵖⵉⵍ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵉ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⴰⵍⵜⵓ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵏⴱⵓⵜⵜⵍⵏⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙⵏ. 

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ  ⵏ ⵍⵡⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵉⵍⴰ, ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵄ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ 46 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⴹⴼⵉⵕⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵣⴳⵔⵏ  33,4 ⵎⵍⵢⴰⵕ  ⴷⵔⵀⵎ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ 5816 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 8475 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵎⵉⵣⵉ ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵉ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ