ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵔⵓⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ

CAP-COMM_0.jpg

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ  ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵙ “ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ”, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⵥⵕⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⴰⴷⵉⵇⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ  ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⵕⴼⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ , ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴽⵍⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵔⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ  ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵔⴽ  ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ.  
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ , ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. 
ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ  ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴽⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ  ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵡⵛⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ