ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ

Photo-2- 2022-04-14.jpeg

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵢ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏⵏ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ;
ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ;
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

1. ⴰⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ

ⵉⴳⴰ ⵉ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵅⴼⵖ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵎⵎⴹⴰⵏ ⴰⵏⴱⴰⵔⴽ; ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵏⴳ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵢⴰⵙⵉ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵉⴼⵔⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⴳⵏⴰ ⴽⵓⵍⵍ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵉⵅⵛⵏⵏ.
ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴷⴷⵖ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.19.452 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⵜⵜⴰⵏ 2030 ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵓⵔ ⴰⵡⵏ ⵉⴼⴼⵉⵔ ⵏⵡⵉⵙ ⵜⵍⵜⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ,  ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙ, ⵉⵎⵉⵍ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011 ⴰⵣⵔⴼⴼ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵏⵏⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 99.12 ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵄⵎⵎⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2027, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⵙ ⵓⵣⵓⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ 2030.
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⵙ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵣⴷⵉⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵍⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵖⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵎⵀⵍ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ.
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
ⵔⴰⴷ  ⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵢⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉ 9 ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵖⵓⵍ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ.

2- ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵣⵡⴽⵍ :

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19
ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴰⴷ , ⵢⴰⵙⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵣⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵎ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ, ⴰⵎⵎ ⵓⵄⵎⵎⴷ ⵓ ⵏⵏⴱⴹ 
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵡⴰⵍ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ “ⴽⵓⴼⵓⴷ-19” ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵇⵉ ⵜⵓⵥⵕⵉⴼⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵛⵇⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵉⵎⵓⵢⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴻⵙ ⵓⵏⵖⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ  ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ.
ⵍⴰⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵓⴽⵓⴽⴹ. ⵢⵓⵍⵉ ⵉⵎⵉⵍ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⵙⴳ 1,7 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⵙ 2,5 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵓⴽⴹ ⵙⴳ 7,3% ⵙ 8,9 % ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ 11,7 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵓⴽⴹ 16,7 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴳⵉⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ.
ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ, ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ 2030, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ  ⵙ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵉⵡⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵎⴽⵎⴰⵎ, ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ. ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵓⵔⴷⵓ, ⵔⴰⴷ ⵙⵖⴰⵡⵍⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ, ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ.

3- ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙⵏⴹⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵇⵇⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2030 ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵙⵉ ⵙ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ 31 ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ 137 ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ. ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰ 58 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021 (72 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ ⴷ 44 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ), ⵍⵍⵉ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ.
ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⵉⵍ ⵜⵉⴼⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵄⵎⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ : ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷⴳⵙⵏ ⵉⵄⵎⵎⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴰⵜⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
ⵜⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵔ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 600 ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵜⵜⵓⵄⵎⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⴼⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵓⵙⵉ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵙⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ.

4- ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵖ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴷ 2030, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵛⴰⵛⴰ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⵡ ⵙ ⵉⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵖⵔⵖ ⵙ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⵔⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⴰ ⴽⵯⵏ ⵙⵙⴽⵜⴰⵢⵖ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵙⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ 12-99 ⵖⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ