ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵖⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ

maroc-qatar.jpeg

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵇⵇⴰⵃ

ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ;
ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ.
ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉ ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵜⴳⴰⵎ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⴷⵉⴷⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⵏⴳ ⵜⴳⴰⵎ;
ⵓⵔ ⵖⵉⴼⵓⵏ ⵉⴳⵉ ⵓⵢⴰ ⴰⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⴰⵛⵇⵉⵇ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⴳ ⵉⵙⵏⵏⵓⵎⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⴷ ⵜⵎⵅⵎⴰⵅⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴽⴷ ⴰⵡⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ,
ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵙⴳ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵖⵓⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ,
ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⵡ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⴷⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵄ, ⴷ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵎⴰⵜⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ  ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓⵊⵊⵓⵜ,
ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ-2022,

ⵜⵔⴰⵎ ⴰⵙ ⴰⴳ ⵉⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⴰⵥⵏⵥⵕ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ,
ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵏⵖⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵜⴰⵡⵍⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵡⵊⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ.
ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ,
ⴰⵢⵜ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ,
ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵢⵜ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉⵓⴱⵖⵉⵔ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, 

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ,
ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷⵃⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙ,

ⵉⴳ ⵏⵏ ⵏⵏⴱⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⴳ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵛⵇⵉⵇⵉⵏ.

ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵖⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⴰⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⵔⴰⴷ , 

ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⴷ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵖⴳ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵖ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⴷⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵍⵍⵡⵓ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳⵜ,
ⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⵓⵎⴰⴹⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵉⵏⵢⴰⴹⴼⴰⵕⵏ.
ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵔⵥⵎ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ.

ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⴳⵉⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ,

ⴷ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵎⵍⵉⵃ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⵡⴹ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵏⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴰⵛⵇⵉⵇ ⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴱⵣⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵔⵉⵏⵏⴰⵙ,
ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵙⵓⵍ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵡⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⴰⵛⵇⵉⵇⵏ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵜⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ.
ⴳ ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵎⵓⴳⴳⵓⵎ, ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴳ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ,
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⴰⵔ ⵏⴳⴳⴰⵔ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏⵖ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ,
ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵔⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴰⴱⵔⵔⴽ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.
 ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⴷ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ,
ⴰⵢⵜ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ,
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ,
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴳ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵉⵏ ⵎⵎⵔⴽⵙⵏⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ,
ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙⴳⵏⵖ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵅⴷⵎ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏⵣⴷⵉ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ,
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵎⵏⵉⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⵉⴷⵉ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵎⵟⵕⵕⴼ ⴷ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴰⵄⴼⴼⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵏⴽⴰⴹ ⵇⵇⴰⵯ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⵏⴳⴳⴰⵔ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵍⵉⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵜ, ⵏⴽⴽⵙ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⵥⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵖ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ,
ⵏⴻⵏⵜⵎ ⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ,
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵖⵣⵉⴼ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵟⵕⵕⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵔ ⴷⵉⵖ ⵏⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⵙⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⴷⵉⵔⵏ ⵖⴼ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1967, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ,
ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⵙ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵏⴰⵅⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ, ⵙ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵍⵇⵓⴷⵙ - ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⵏⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵜ - ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ,
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴱⵣⵣⴰⵣⵏ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ, ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ,

ⴷ ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⴼⵔⴳ, ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ,ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ ⴳ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴳⵔ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵉⵎⵢⵉⵡⵏⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵓ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ,
ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵜⵉⴽⴰⵏ, ⴰⵍⴱⴰⴱⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2019 ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⴼ ⵓⴼⵓⵥⴰⵕ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⴷⴰⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⴰ,
 ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵏⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏⵏⵖ,
ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵉⵊⵊⵓⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏⵏⵙ.
ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵣⴳⵍⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵖ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵢⵍⵍⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ,
ⵙ ⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⴰⵛⵇⵉⵇ, ⴰⵎⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵡⵔⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵡⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉⴳ ⵜⵜ ⴷ ⵓⵡⵔ ⴰⴼⵓⵥⴰⵕ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵏⵡⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵏⵖ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴰⴼⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴰⵎⵎ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⵛⵇⵉⵇⵜ ⴷ ⵍⵢⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ,
ⴰⵔ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴳⵏⴼⵓ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ,

ⵏⵙⵙⵓⴷⵓ ⵇⵇⴰⵯ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ.
ⵏⴻⵏⵜⵎ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵜⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵏⴼⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵛⵇⵉⵇⵉⵏ,
ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵛⵛⵉⵅ  ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵟⵟⴼ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⵔⵓⵖ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ, ⵔⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵖ, ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵓⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵉⵏⵓ ⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴰⵛⵇⵉⵇ, ⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ,
ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴷ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵏⴷⴷⴰ ⵙ ⵖⵓⵔⵓⵏ, ⴰⵔ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵏⵖ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ