ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴹⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

IMG-20220913-WA0008.jpeg

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴹⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
 ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ

          ⵉⴳⴰ ⵉ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵓⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⵏⴼⵍⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜⵡⵓ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ.
          ⵉⴱⵣⵣⴻⵣ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏⵖ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⴼⵍ  ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ, ⵏⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ, ⵖⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ . ⵙⴳ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ.
ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴽⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ 2021-2026, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ,  ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⴷⵃⵉⵢ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵡⵓ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ, ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵓ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵡⴰⵜⵙ, ⴷ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵔⵎⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⵎⵓⵔⵓ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴱⴰⴱⴱ, ⵙⴳ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵓⴹⵢⵢⵄ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵔⴽⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ.
ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵔⵉⵖ ⵟⵟⴼⵖ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵖ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴰⵎⵎ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⴷ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵙ “ⵏⵉⴷⴰⴻ”, ⴷ ⵡⵓⵏⵓⴼⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ.
ⴰⵎⵏ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵖ ⵉⵙ ⵏⵄⵎⵎⵡⵍ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵡⴰⵜⵙ ⴽⵓⵍⵍ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ