ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵜ

maroc-mauritanie.png

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ ⴷ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵍⴷ ⴱⵍⴰⵍ ⵎⵙⵄⵓⴷ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ;
ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ;
ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴱⵔⵔⴽⵖ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵉⴷⵓⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⴰⵣⴷⵓⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵓⵏ ⵏⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⴽⵡⵏⵉ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⵉ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵙⵎⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵊⵊⴰⵕⵏ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵉⵏ, ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵣⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⴽⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵍⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵖⵣⵡⴰⵏⵉ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵜⴰⵅⵔⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵢⵓⴳⴰⵏⵏ, ⵜ ⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵍⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴳⴳⵣ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ  ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⴰⵡⵎⴰⵜⵏ.

ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵜⵜⴳ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⴳ ⵏⵉⵜ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵣⵎⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵜⵉⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ, ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵎⴰⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵢⵜ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴷⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⵔⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵏⴳⴳⴰⵔ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⴼⵏⵖ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵍⴰ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ - ⵉⴼⴼⵓⵙ. 

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⴷⵓⵙⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⴽⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⵍ ⴰⵛⵄⴰⵔⵉ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⴰⵡⵓⴼ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⵜⵉⵊⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵛⴰⴷⵍⵉⵜ.
ⵉⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵛⵇⵉⵇⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵙⴰⵃⴰ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ, 
ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴱⵣⵣⴰⵣⵏ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⵉⴷⵉ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⵢⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵀⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ, ⵙ ⵓⴽⵓⵜⵜ ⵖⴳ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵎ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⵉⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉ ⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (ⵛEⵏ-ⵙⴰⴷ) ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⵉⵍ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (ⴳ5 ⵙⴰⵀeⵍ).

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⴼⵉⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵎ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵔⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵜⴰⵏⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ, 

ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⵓⵔⴷⵓ ⵏⵡⵉⵙ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵏⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⴼ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏⵙⵙⵉⵍⵉ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵙⵍⵍⵡⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵜⵜⵏⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ.
ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵖ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵔⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵏⴳ ⵓ ⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ  ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ