ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ

05-12-2022--.png

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ
ⴰⵢⵜ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ;
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ;

1 ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵉ ⵉⵙⵙⴱⵓⵔⵓⵣ ⴰⴷ ⵔⵥⵎⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⵉ ⴰⵏⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⵙ. ⵜⵜⵓⵄⴽⴽⴰⵙ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴷⴰⵡ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵓⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ.
2 ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵖⵏⵏⵎⵖ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⴽⵙ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰⴽⵏ, ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵜⴰⵡⵡⵏⴰⵓⴽⵜ ⵜⴰⵛⵖⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍⵜ, ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵔⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ.
3ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ "ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⵉⴷ ⵉⵡⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵖⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵜⴳⵎⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⵔ ⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵡⵏⴰⴽⵏ, ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.
ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ,
4 ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵜⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ.ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⴹⵕⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵢⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴰⴽⴷ ⴰⴽⴽµ ⵉⵎⴰⴷⵓⴼⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ.
5 ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵜⴰⵀⴰⵢⴽⴰⵍⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵣ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴷⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏⵏⵙ.
6 ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵓⵏ ⴳ ⵚⴰⵎⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⴱⵕⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵔⴰⵃ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 325 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵓⴳⵔⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴷⴰ ⵙⵎⵎⴷⵢⴰⵏ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 172 ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ.
7 ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵇⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ, ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵉ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵖⵓⵔ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴳ ⵓⵙⵜⴰⴼⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵙⴳ ⵢⵉⵔⵉⵃ ⵏ 700 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ.ⵎⵇⵇⴰⵔⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ, ⵙ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵎeⵎ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ, ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵢ 0,75% ⵙⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵉ (142 ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.
8 ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵏⴰⴽⵛⴰⵎⵏ, ⵙⴳ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴷ ⵉⵃⵔⴰⵢⴼⵉⵢⵉⵏ, ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⴳ ⵍⴰⵊⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
9.  ⵉⵎⴽⵉⵏⴰ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵊⴰⴱ ⵉ ⵓⵙⵎⵎⴽⵜⵢ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵖⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵉⴼ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵜ.ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⴷ 

ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵃⴰ ⵉ  4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵓⵊⵊⵉⵜ ⵔⴰⵎⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵉ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

10 ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 22% ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵙ 7% ⴳ ⵏⵏⴰⵜⵉⵊ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⵓⵍⴰⵏ 140 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⴳ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⵣⵖⴰⵏ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵕ.
11 ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ,ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴰⵜⴽⵓⵜⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ  ⵙⵙⵉⴼⵉⴹⵏ  ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ.ⵉⵎⵙⵙⴰⵖⵏ  ⵏⵏⵖ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ  ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵙ , ⵉⵎⴽⵉⵏⴰ ⵙⴽⵙⵉⵡⵏ ⵜⴰⵣⴹⴰⵕⵜ ⵏ  ⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ,ⵅⴼ  ⵓⵙⵏⵓⵎ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ,ⴰⴽⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ.
12 ⵙ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵖⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵡⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴷⵓⴱ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⵄⵇⴰⴱⵏ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ,ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ" ⵎⵄⵔⵄⵛⵛⵄ ⵀⴰⵏⴷⵎⴰⴷe »  ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ.
13 ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 820 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵔ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵔⴰⵃ 23% ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ  ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019,ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵙ 16% ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021.ⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵓⵍⵖⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵔⵀⵎ.ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⴰⵎ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ  ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ,ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ 10% ⵙⴳ ⵓⵎⵙⵎⵓⵏ  ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⵜⴳⴰ ⵎⵓⵇⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ.
14 ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵏⵙⵜⵖⵏⴰ.ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ. ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⴰ ⵜⴰⴱⵖⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵓⵎⴰⵎ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ) ⵉ ⵉⴳⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵎⵖⵓⵔ  ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵏⵜⵏ ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ.
15 ⵙⴳ ⴷⴰⴷⵖ,ⵜⴰⵎⵓⴳⵔⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ  ⵉ ⵓⵣⴰⴼⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ.ⵉⴳⵎⵓⵔⵉⵏ  ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵡⵔⵜⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⴰ  ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ,ⵏⵏⵎⵢⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⴰⵡⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ  ⵉⵜⵔⴳⵏ,ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵢⴷⴷⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⴷⵜ.
16 ⵉⴳ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵜⴳ ⴰⵢⴷⴷⴰ ,ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ  ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ,ⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵜ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⵔⴳ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ;

17 ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⴽⵉⵏⴰ ⵙⵙⵉⵔⵉⵎⵖ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ