ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

CG-PHOTO-3-2023-01-10.jpeg

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵅⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵅⴼ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ.
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ;
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ;
ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ

ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ,ⴷ ⵏⴽⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973,ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵙⵙⵏⴽⴷⵖ ⴰⵙⴱⵉⵔⴽ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ" ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ"
ⵉⵎⴽⵉⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏⵎ,ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴱⵉ ⵉⵃⵏⵓⵣⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ  ⴳ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵉⵙⵙⵏⵜ  ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵜ ⵉⵏⵙⵔ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2001 ;
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019,ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴰ  ⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵣⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ اليات دمجهاⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ,ⴰⵢⴰⴷ ⴹⴰⵔⵜ 8 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵓⴳⵍ  ⴰⵎⴰⴳⵓⵣ.ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵢ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴱⵖⵙⵜ ⴷ ⵓⴱⵢⴰⵙ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⵎⴰⵢⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵍⵏ.
ⴰⵙⵙⴰ ⴷ, ⴰⵔ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵏ ⴷⵖⵉ ⵅⴼ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ تكريس ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⴼⴰⴷⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ 2011,ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ;ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜالمضي ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵉⵙⴰⵔⵡⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴱⵍⴰ  ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵉⵕⴰⴼ ⵉⵛⵔⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⵉⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ.ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵖⴰⵢⴰⴷ,ⵜⵙⵙⵥⵍⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳµⵍⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ 200 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2022 ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵙ ⵡⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵓⵍⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ  ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵉⵃ 1 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵙⴰ ⵏ 2025 ;
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵉⵣⵉⵣⴷⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵖⵓⵔ 25 ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ,ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⵡⴰⵍⴰⵏ,ⵙⴳ ⵜⵡⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ,ⵇⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ :
ⵉⵜⵜⵓⵎⵅⴰⵙ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉ ⵎⵓⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ(ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⴷ ⵓⵡⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵙⵔⴰⵍⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ;
ⵉⵡⴼⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⵉⵙⵎⴰⴳⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⴰⵔ ⴱⴹⴹⵓⵏ ⵅⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ  ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴱⵖⵙⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ,ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⵙⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏⵜ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙeⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵊⵎⵓⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ,ⵜⵔⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵙⵓⵔⴳⵓ,
ⵏⴽⵏⵉ ⵏⴱⵓⵔⵣ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵉⵙⴰⵡⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴰⴷ ,ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵙⴽⴰⵔⵏ,ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵙⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙ,ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵉⵄⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴼ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵓⵙⴰⵏⵜ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ