ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ

01-02-2023-cg-1.jpeg

ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ,
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ,
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, 
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ  ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵜⵙⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵏⵓ ⵉⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵔⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.
ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵥⵉⵕⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵊⵊⴰⵔⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ.
ⵓⵔ ⴰⵡⵏ ⵉⵏⵜⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵉⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⵓⵙⵢ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ, ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ,ⵜⵓⵙⵢ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ. ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ 900 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ  ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵣⴷⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴳ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⴷ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔⴰⵖ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉⵢ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 14 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.
ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵖⵓⴱⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵜⴰⵎ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⵏⴼⵍ ⴳⵔⴰⵖⵉ ⴷⵓⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵙⵓⵍⵜ.ⴷ ⵎⵛ  ⵜⵜⵓⵍⴱⴰⴱⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷⴷⵖ,ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵍⴰⵡⵇⴰⵜ ,ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⴰⵔⵎⴰⵙ,ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⴰⵢⵢⵏⴰⵖ,ⵉⵎⵉⵍ ادركنا,ⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ,ⴰⴷ ⵖⵓⵏⵖ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ,ⵎⴰⵏⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⴳⴰⵔ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ,

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵍⵢ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵡⴰⵊⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⵜⵜⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴷⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ,ⴷ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵢⴱ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⴳ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴰⴷ,ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⵉⵔⵓ  ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ
ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ,ⵜⴽⴽⴰⵜⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵜⵜⵓⴱⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵏⵉⵡⴰⵎⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵄⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙ ⵏⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⵜⵜⴰⵢ,ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ.
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴷⴷⵔ ⵣⵓ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵜⴰⵎⵙⵓⵜⵍⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ 19,ⴷ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵙ ⵓⵔⵓⴱⴰ,ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵔⵖⵉ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⵉⵜⵜⴼⵖⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵓⵜⵍⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔⴰⵖ ⵏⴳ ⴰⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵛⵏⴰⵏ.
ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⴱⵓⵔⵣ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ. ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ. ⵉⵏⴽⴹ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵣⵣⵓⵖ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴼⴰⵛⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵅⵓⵣⵉⵔⴰⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ, ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵃⵓⵥⵥⵕ ⵉ ⵉ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ  ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ  ⴳ  ⵓⵎⵖⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ, ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵜⵎⵓⵍⵉ ⴷⴰⵢ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷⵍ ⵏ 63,000 ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴼⵙⵓ 250 ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵡⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ, ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵊⵄⴱⵓⴱ ⵏ ⵓⴳⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ-ⵓⵔⵓⴱⴱⵉⵢ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 25 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵔⴱⵃ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴷ ⵓⵙⴽⵙⵡ ⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵊⵢⵓⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵏ,  ⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ  ⴰⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵍⵓⵖⵉ  ⴰⴷ ⴰⵊⵊⵏ  ⵏⵊⵄⴱⵓⴱ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⴳⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⴰⵣ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙⴳ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ, 

ⵜⵊⵊⵓⵊⵉ ⵜⴰⵣⵣⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ  ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ.ⵜⴳⴰ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵚⵉⴼⵉⴷⵏ ⴷ ⵡⵓⴽⵛⵉⵎⵏ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵏⵣⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵚⵚⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ ⵉⵚⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ.
ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⵓⵍⵓⵢ ⵉⵣⴷⵉⵏ.ⵉⵔⴰⵃ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢ ⵏ17 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵓⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021,ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2022  ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵖ ⵏ 8% ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ معدل , ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴰⵢⴰⴷ,ⵜⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019,ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰⵜ  ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19,ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 700  ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵙⵜ ⵎⵖⵓⵔ ⴰⴷⴳⴰⵔ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ.ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20,000 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⴷ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ.
ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ,ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⵙ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ,ⴷ ⵓⵖⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⵉⵎⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ,ⵙⵡⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ,ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹⵏ,ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴷ ⵏ  ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵣⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
ⴳⵉⵙ ⵛⵛⴽ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵏⴼⵍⴰⵙⵏ,ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ,ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ,ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ  ⵏ ⵓⴷⵎⵎⴰⵙ.
ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴽ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵙⵔ ⵔⴱⴱⵉ,ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ,ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵏⴷⴰⵣ ⵉⵎⵎⵢⴰⵖⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⵏⵏⴰⴽ.
ⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⵜ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ,ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳⵔⴰⵖ,ⵏⵎⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵜ ⵉⵏⵙⵔ ⵔⴱⴱⵉ.ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵥⵥⵎⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ,ⴷ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ  ⵇⴰⴷ ⵏⵉⵏⵏⵉⵢ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵙ ⴷⴰⵜ,ⴷⵉⴽⵙ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ