ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴼⵓⵕⵚⴰ”

Photo2-cg-2023-02-13.jpeg
  • ⵉⵙⴱⵓⵔⵣ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴼⵓⵕⵚⴰ” ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰ ⵙⵙⴱⵖⵓⵔⵏ  10.000 ⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ;
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵓⴳⴳⵉ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴼⵓⵕⵚⴰ 2023”.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴼⵓⵕⵚⴰ 2023”.
ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ”ⴼⵉⵕⵚⴰ”, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⵓⵡⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⵉⵏ ⴷⵉⴳ ⵓⵜⵜⵓⵕⵊⴰⵏ ⵙ 100 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹ, ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔⵏ, 10.000  ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ.  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴱⵖⵓⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⴳ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ “ⴼⵓⵕⵚ” ⵉⵊⵊⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴼⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢ, ⵙ ⵜⵥⵉⴹⵕⵜ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⴰⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵜⵙⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵟⵉⵎⴰⵣⵣⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵏ, ⵙ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⴰⵎⵔ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵡⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ, ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵓⵙⵥⵕⴼ. ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴽⵣ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵊⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ, ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⴼⵓⵕⵚⴰ”.    
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⴼⵓⵕⵚⴰ”, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 168 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵓⵔ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⴽⵉⵣⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⵜⵙⵙⴼⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵊⵓⵖⵕⴰⴼⵉⵢⵜ ⵉⵙⵙⵓⴽⵣ ⵎⴰⵙ ⴷ 61 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ.
ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2023, ⵜⵥⵍⵉⵢ 1,25 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ  “ⴼⵓⵕⵚⴰ”, ⵙ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹⵏ ⴰⵔ 10 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ, ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ⴷ ⵜⵉⵡⵙⴰⵉ, ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
ⴷⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ: ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵏⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⵣⵣⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵡⵉⵍ ⵓⵏⵚⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵄⵉⵎⴰⴷ ⴱⵔⵇⴰⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ