ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜⴷⴰ ⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⴼⵍⵍⵓⵢⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ)

comm-ar-03-03-2023_0.jpg

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵎⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵣⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ, ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.1 ⵏⵏⴰ ⵅⴼ  ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ  ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 26 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2023, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 23 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023. 
ⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵙⴳ  ⵓⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ “ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵉⵏⴹⵉⵡⵏ 3 ⵡⴰⵢⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⴰⵙⴰⵜⵉ ⴳ  ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ”. 
ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 6 ⵙⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ (50.000.000), ⵍⵍⵉ ⴳ  ⵏⴹⵓⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ” ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵜⵜⵓ ⵍⵄⵜⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⴳ 50 ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ.
ⵎⴰⴽⴰ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ  ⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ, ⴳⵉⵙ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ, ⴳ 20  ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⵓⵜⵜⵛⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉ, ⴷ 40% ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴼⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ  ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ  ⵏ ⵓⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵙⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ. 
ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ  ⵜⵙⵡⵜⵜⴰⵙ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴹⵓⵏⵜ ⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵙⴳ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⴰⵙ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⵜⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⴰⵢⴷⴷⴱ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ  ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵉⵏ  ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ 10% ⵏⵖ 15% ⵙⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⴼⵔⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. 

ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ-ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 03.22 ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ  ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⴳ 2035, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ : ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙⵉⴷⵔⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵙ  ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵎⵏⵥⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵙ ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ, ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⴽⴽⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ
ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ  ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ