ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⴼⵉⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵔⴰⵛ 2” (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ)

cap-comm-ar-06-03-2023_0.jpg

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⴼⵉⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵔⴰⵛ 2”, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ 250000 ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⵓⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⴰⵡⵕⴰⵛ” ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022. 

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉⵙⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵙ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵛⵛⵕⴹ. ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ. 
ⵜⵡⵛⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵔⴰⵛ” ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ2.25 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ  ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023. 
ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⵓⴼⵉⴼⵖ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵕⴰⵛ2”, ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ, ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵥⵥⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ. 
ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵉⴼⵖ: ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵕⴰⵛ 2” ⵙⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ: 

-    ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎⴽⵓⴷ: ⴷⴰⵔ  6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷⴰⵔ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵜⵉⴱⴱⴰⵢⴹⵕⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ  ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵏⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. 
-    ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ: ⴰⵔ  ⵉⵙⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵎⵉ ⵍⴰⵃ ⵜⵓⴳⴳⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ 10 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 6 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵔⴰⵛ2” ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵉ ⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵏ ⵉⵎⴽⵓⵏⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⵓⵖⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ  ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴷⵓⵔⴰⵏⵉⵏ) ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵜ ⵙⴳ  ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵀⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴳ ⴷⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵅⴼ  ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵏⵙⴰⵏⵜ. 
 ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ; ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⵉ ⵍⴰⵃ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⴷⴼⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ. ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵥⵕⴼⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵡⵏⴽ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵇⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵓⵡⵏⴽ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ 1500 ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵓⵔ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 9 ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⵏ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵎⵙⴱⵖⵔ. 
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵇⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ  ⵙⴳ  ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵕⴰⵛ” ⵙ ⵡⴰⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵟⵟⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵡ. ⵇⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ  ⵉⵎⴰⴳⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ. 
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵉⴼⵉⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵕⴰⵛ” ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ 20% ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⴰⵡⵕⴰⵛ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴷⴰⵔ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ  ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ; ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ  ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵣⵓⴳⵣⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵉⴼⵖ, ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⴷⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⵡⵚⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ  ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⴰⴷ. 
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ