ⵜⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ)

comm-15-04-2023.jpg

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ, ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.05. 916 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⴳ 13 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2005, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2-18-880 ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 29 ⴳ ⵙⴰⴼⴰⵕ 1440 (8 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2918), ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 24 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023 ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ