ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

CNI-4-2023-05-24.jpeg
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ 21 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⵓⵜⵉⵏ 76 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵏ 5728 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 14707 ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ;
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ 6 ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 54,8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵎⵎⵍ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ 13260 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 33150 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ.


ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ  ⵙ ⵎⵉⵏⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ  ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵎⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵜⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ 17 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ 4 ⵓⴹⴼⵉⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ 76,7 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ 21 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ 5728 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 14707 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 53,6 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵎ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 70 % ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ. ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵙ 14 %, ⵙ ⵜⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⵙ 4 % ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ.
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⵔ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ 4213 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 73 % ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ. ⵉⵎⵎⴰ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵙ 8 % ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵜⵎⴰⴷⴰⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵓⴽⴰ ⵜⴼⴽ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ 6 ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 54,8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵎⵎⵍ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ 13260 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 33150 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ. ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ, ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⵣⵡⴰⵔ ⵜⵣⵔⵓ, ⵜⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⴰⵏ
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 03.22 ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.1 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴷ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2023.
ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴽ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵣⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.
 


ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⴰⵊⵡⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ