ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ

cg-3-2023-06-01.jpeg

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ  ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵙⵏⴽⴷⵏ ⵜⵉⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⴷⵎⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵣⵣⵓⴳⵣⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵢⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ 69 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
ⴳ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⴱⴰⵕⵕⴰ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ 2021-2026, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵏⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ.
ⵉⵜⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⴼⵙⵓⵙⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵢⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵓⵎⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵅⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⴱⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵓⵜ, ⴷ ⴰⵙ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.
 


ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⴱⴰⵕⵕⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ, ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2022, ⵙ ⵓⵙⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵓⴼⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵖⵓⵛⵜ 2022, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴼ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷⵉⴳⵙ : ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⴰⵙⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ, ⴳⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏ 16 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵎⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 17 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵎⵉⵏⵉ ⴰ.
ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵣⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ