ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵏ (ⵜⴰⴱⵓⴳⴰⴹⵉⵜ)

CG1-04-06-2023.jpeg
  • ⴰⵙⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵏ (ⵜⴰⴱⵓⴳⴰⴹⵉⵜ), ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵡⵉⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ.

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵔⴰⴽⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵜⴰⵙ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵉⵣⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⴳⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⵔⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ.

 

ⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ