ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

CG-2_2023-06-19.jpeg
  • ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⴳⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ;
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵜⵙⴳⴰ, ⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ, ⵉⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵔⴰ ⵣⵔⵓⵏ, ⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ/ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵉⵣⵉⵖⵥⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵔⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏⴷ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ, ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ.
ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵀⵎⵎⴰⵏⵜ, ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⴼⵏ, ⵖⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵜⵜⵓⴼⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵎⴽⴷ ⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⴰⵢⴷ ⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⴼⵙⵓⵙⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴰ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵥⴹⵉⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ : ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵣⵣⵉⵏ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵥⴹⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵙⵔⴱⴰⵢⵏ ⵜⵉⵖⵜⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⵣⴳⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ, ⵙ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⴷ ⵙⵔⴱⵉⵏ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵣⵣⵓⴳⵣⵏ ⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵉⵙ ⵖⵓⵔⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⴷ ⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⴰⵥⵥ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ.

 


ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵃⵓⵕⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⴷⵉⵖ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⴳⴰ 22 ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⴼⵖⵏ ⴼ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⴷⴷⵖ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵙⵃⴰⵕⵕⵓⵏ ⴰⵣⵣⵎⵣ ⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵙⵓⵔⵏ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵏ, ⵎⵓⵏⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ, ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵖⵜⵙⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ.
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵔⵖⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ,ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ