ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ

Image2_2023-07-20.jpeg
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 31,5 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵏ 21022 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ;
    • 150 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵏⵏ 2 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⵓ 5975 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 4276 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ;
    • ‘ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹⵏ ⴰⵔ 29,5 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵏ 5767 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 5004 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ;
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ 4 ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 113,8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵎⵎⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ 15720 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 99000 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ.


ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵜⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ 17 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ. ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ, ⵜⵣⵣⵔⵉ 19 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉ (15 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕ), ⵏⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ (4 ⵉⵙⵖⵏⴰ), ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ  ⵏ 31,5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⵖⵉⵢⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ 11742 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 9280 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵜⵉⵏⵉⵟⵟⵓⴼⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵙ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 22,5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 71% ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⵙ 13%, ⵙ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉ ⵙ 10 % ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ.
ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵙ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ ⵉⴳⵔ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰ ⵉⴳⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ 4458 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⴰⵎ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 38 % ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ. ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ ⵙ 17 %, 11 % ⴷ 9%.
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵙ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵟⴱⴱⴰⵇⵏ ⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⵜⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵜⴼⴽ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ 4 ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 113,8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵓⵎⵎⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ 15720 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 99000 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵣⵔⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, 4 ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⴷⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ, ⵍⵓⵎⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⴷ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⴰⵔⵏⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⴷⴷⵖ.
ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⴷⵓⵎⵏ, ⴰⵎⵓⵅ ⵉⴱⴷⵔ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵏ.
 


ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷ ⵃⴰⵊⵡⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵄⴰⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⴰⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ