(ⵜ)ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ(ⵜ) (ⵜ)ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ(ⵜ) ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

Government authority :
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
Job title : (ⵜ)ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ(ⵜ) (ⵜ)ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ(ⵜ) ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
Publication date :
Deadline :

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ