ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⵜⴰⵢ

Government authority :
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ
Job title : ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⵜⴰⵢ
Publication date :
Deadline :

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ