ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ

11-09-2023-1.jpeg

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⵣ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⴹⵢⴰⵙ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴱ ⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰ ⵓⵎⴷⵓⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ, ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵢⵓⴹⴰⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵢⵓⵣⵣⵍⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⴱⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵊⵎ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵃⴰⵕⵕⵓ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰ, ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⵔⵔⵜⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵣ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵜⵙⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴷⵍ ⵓⵎⴷⵓⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵓⵖⵔⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵉⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⵙⵉⵔⵉⵡⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴱⵔⵔⵃⵏ ⵙ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ, ⵙ ⵉⵖ ⵀⵉⵢⵢⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵉⵔⴷⵍⵏ.


ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.23.811 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉⴽⵙⵉ ⴰⵙⵙⴰⵖ “ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵓⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵅⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⴰⵢⴰⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴰⵔⴷⵓⵔⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵟⴼⴰⵡⵉ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⴰⵢⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ