ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ

1. .jpeg
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ (2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵖ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ) ⵉ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵖⵣ 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⵔ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ;
  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵇⵇⴰⵕⵉⴹ 2,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵍⵀⴱⵓⵙ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 2 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ :
ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉⴳⵏⴰⵏ 2500 ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵖ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴷⵍⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵔⴷⵍⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵖⵣ 6 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⴰⵔ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ.
ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵓⵎⵥⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵏⵜ ⵎⵢⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵥⵔⵉⵏ ⵎⴰ ⴷⴰⵙⵏⵜ ⵙⴽⴰⵔⵏ.
ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵓⵙⵄⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵔ ⵡⵉⵔⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ ⵜⴼⵓⵖⴰⵍⵜ. ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴳⵉⴷⴷⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵍⵄⵍⴼ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. 
ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⴽⵏⵉⵜⵉⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ 1000 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ 42 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵥⵏ.  ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ.
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵍⵀⴱⵓⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵓⵇⵇⴰⵕⵉⴹ 2,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ (126), ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ. 


ⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴷⵜ ⵜⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵙⴽⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ.
ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵜⵉⵣⵓⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵉⵖⵓⴷⵣⵏ ⵉ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⵓⴽⴽⵓ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵎⴰⵛ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ