ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ

cg_1-18-10-2023.jpeg
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ;
  • ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵡⵊⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ;
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵓⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵖⵣ 25 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ. ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴱⵉⴷⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵄⵍⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 20.000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵣⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵔⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵡⵊⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷⵉⵙⵏ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.
 

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⴹⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 2500 ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵖ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴷⵍⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵔⴷⵍⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴰⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵓⴹⴰⵏ.

ⵜⴱⴷⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵅⵢⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵙⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵅⵢⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ.
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵖⵜⵙ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴹⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔⴱⴱⵓⵏ ⴰⵅⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵡⵍⵍⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵀⵉⴷⵕⵓ ⴰⴼⵉⵍⴰⵃⵉ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵖ ⵓⵖⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵖⵔⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵣⵓⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴳⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵉⵥⴹⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ. ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵎⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵔⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ