ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔ ⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵖⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ

CG-21-11-2023-3.jpeg
  • ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 800 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵟⵟⵓⵚ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ;
  • ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴹⵓ 70 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⵙⴳ ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⵉⵙ ⵉⵙⴳⴰⵎⵏ ⵓⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵟⵟⴰⵚ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ;
  • ⵉⵙⵢ ⵏ 8.000 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵖⵔⵉ;
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵢ ⵏ 42 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023  ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔ ⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵖⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵟⵟⵓⵚ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ. ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵣ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴽ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵉⵇⵇⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵉⵅⵍⴰ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵉⵡⵍ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 810 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵉⵣ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⵓⵚⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵖⵉⵢⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ 7 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ “ⵡⵉⵔⴽⴰⵏ” ⴷ “ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵄⵇⵓⴱ” ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ 34 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵕ, ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵓⵖ ⴷ  340 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎⴳ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴽ, ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ  ⴳⵔ “ⵡⵉⵔⴽⴰⵏ” ⴷ “ ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵄⵇⵓⴱ” ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ. ⴷ ⵜⵓⵍⵖ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵙ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⵎⵓⵏ, ⴳ ⵜⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ 624 ⴽⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴳ 300 ⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⵕ, ⴷ 4  ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ.
 ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⴰ ⵜⵇⵙⵙⵉⵎ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵯⵓⴳ ⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵡⵉⴽⴰⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ 3 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ3, ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴷⵔⵓⵖ ⴷ 449,6 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024.
ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵉⵇⵇⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ  ⴷ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ 2.687 ⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⵕ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⵔⵙⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵉⵎⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵉⵡⵏ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 500.000 ⵏ ⵓⵇⵏⵟⴰⵕ ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵖⵢ 126 ⴽⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵙⴳ ⵜⵔⴳⴳⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⵀⵉⴷⵔⵓⴼⵉⵍⴰⵃⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵔⴳⴳⵉⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵉⵡⵉⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⵟⵟⵏ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⴳ ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ 54 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵉⵟⵟⵓⵚ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ.

 

ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵓⵡⵉ ⴷ ⵜⵇⵙⵙⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵖⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ, ⵜⵜⵢⴰⵙⵉⵏ 8.000 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⵉ ⵏ 300 ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵜⵜⵓⴼⴽⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵏ 83 ⵏ ⵓⵇⵇⵉⴹⵓⵏ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ 375 ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢⵏ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵢ ⵏ 42 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵊⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ , ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 .
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷ ⵓⵊⴰⴷⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵜ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵉⴷⴷⵔⴼⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ, ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⴰⵡ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵉⵖⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ.
ⵢⵓⵍⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵎⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵣⵖⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 57.23 ⴷ ⵢⵡⵉⵏ ⵣⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.870 ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ