ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ www.asd.ma

CAPCOMM-02-12-2023.jpg

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ 2023, ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵣⵖ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ www.asd.ma ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴹⵕⴰⵜ ⵉⵖ ⵉⵣⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ RNP ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⵓⵏ RSU.
ⴹⵕⴰⵜ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵔⵉⵏ 30 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏt ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 58.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⵉⵏⵜ ⵢⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵣⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023.
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵡⴰⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵜⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ, ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴱⵃⵔⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴱⵀⵔⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⴰⵥⵥⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵛⴰⴱⴰⵏⵏ.
ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴼ ⵓⵙⵓⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ 500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ 1000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⵖ ⴱⴰⵢⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵊⴰ ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⴰⵥⵥⴰⵏⵉⵏ.

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ : 0520196060 /0520194070

ⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⴳ ⴳ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴰⴷ : www.asd.ma 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ