ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ

cg-25-01-2024.jpeg
  • ⴰⵙⵖⵥⵏ ⵏ 42 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 7,4 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 16.200 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ;
  • ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 60 % ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ;
  • ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵙ 21 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ 9 ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵡⴰⵙ 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 ⵖ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵣⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴳ ⵎⴰⵕⵙ 2023 ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ.
ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ 42 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ (34 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴳ 8 ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ), ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 7,4 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 16.200 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ 5.900 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⴷⵜ ⴷ 10.300 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 60 % ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ.
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵖ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 35 % ⴷ 25 % ⵏ ⵓⵇⵇⴰⵕⵉⴹ ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜ ⵉⴷ ⴰⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙ ⵙ 9% ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵙ 6%. ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ :  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵊⵊⵉ, ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵉⴽⵉⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⴽⵉⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵃⵕⵓⵢⵏ. 
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴰⵍ, ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 9.000 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⴱ 56 % ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 13 % ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵙ 8%.
ⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵣⵡⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵀⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵃⴰⴹⵔ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵊⵉⵡⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴷⵉⵇⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵣⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵊⵍⵉⵍ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵍⵉ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵚⴰⴼⴰⴹⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ