ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024

cg-cg-1-01-02-2024.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20  ⵕⴰⵊⴰⴱ1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ  ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس فاتح فبراير 2024
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس فاتح فبراير 2024
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس فاتح فبراير 2024
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس فاتح فبراير 2024
 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ : 
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1033 ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 2 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ 83.21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ;
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1035 ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ14  ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ 83.21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.155 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵉⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵡⵔⵓ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵏⵜ ;
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ 2.72.513 ⵏ ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1393 (7 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1973) ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-72-255 (22 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1973) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⴷ ⵓⵚⴰⴼⴰⴹ ⵏ ⵍⵀⵉⴷⵕⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ, ⵜⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵉⵎⴰⴷ ⴱⵍⵄⵕⴹⵢⴰ ⵎⴰⵏⵀⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵊⵊⵉ ⴷ ⵜⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵃⴰⵙⵉⵏ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵅⴰⵍⵉⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⴷⵔⵢⴰ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵎ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⴰⵔⵛⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ:  
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵍⵎⵊⵄⵓⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ; 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵡⵔⵓ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴹⵕⴹⵓⵕ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ