ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ

CG-3-07-02-2024.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ 7 ⴱⵕⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ « ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ- ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2030 » ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵥⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴱⵉⵖⵍⵓ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ. 
ⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵀⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⵎⴰⵥⵍ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ  ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵜⵎⵉ ⵉ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵎ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵥⵎⵎⴰⵥⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ. ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵙⵓⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ 2030 » ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴱⴰⴷⴰⴷⵏ :

  • ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ : ⵉⵕⵚⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵙⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ.
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ  ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ : ⵉⵕⵚⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⴼ  ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ : ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ, ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ. 

ⵉⵕⵚⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⴰ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ : 

  • ⵉⵏⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏ : ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵄⵕⵕⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴰⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵟⵟⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ. 
  • ⴰⵙⵉⴹⵏ (Cloud), ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ.
  • ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵍⴼⵉⴱⵔ ⵓⴱⵜⵉⴽ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ 5G ⵖ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵜⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ  ⵜⵉⴽⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ 2030 » ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓ ⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⴽⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ.


ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ  ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵊⵉⵡⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵉⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵢⴰⴷ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ ⴰⵎⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⵜⵉⴼ ⵍⵡⵍⴷⵢⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉ ⵖⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉ ⵖⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ  ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵙⵓⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ  ⴰⵡⴷ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ