ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024

CG-08-02-2024-1.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 27  ⵕⴰⵊⴰⴱ1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 8 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ  ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1070 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.09.442 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵓⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ;
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.90.554 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴳ 2 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1411 ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴷ 180 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1991 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.375 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵏ ⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ;
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.661 ⵏ ⴷⵓⵇⵉⵄⴷⴰ 1442 (16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ -ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ : 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵡⴰⴼⴰ ⵄⴰⵚⵕⵉ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⴱⴰⴷⵔⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵍⵃⵎⵎⵓⵎⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ