ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: 120 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ- 120 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵜⵣⵔⵢ 120 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵡⵛⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ “120 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, 120 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ”.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ