ⴰⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ: ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ

  

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ