ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 2022

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵣⵍⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵎⴳⴰⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ. 
ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ,,, ⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⵢⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ  ⵚⴹⵉⵚ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⴰⵊⵊ, ⵎⵇⵇⴰⵔ  ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵓⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. 
ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵣⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ. 

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ