ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⵍⵖⴰⵕⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵢⴽⵓ ⴱⵓⵔⵉⵙⵓⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ