ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

P4--2023-04-14.jpeg

ⵜⵙⵙⴼⴰⵍ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ - ⵉⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.
ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰⵢ, ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵉⵍⵓⴷⵉ ⵎⵓⵅⴰⵔⵉⵇ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴼⴼⵉⵔ ⵙ ⵉⴳⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵣⴳ ⵓⵎⵓⵏⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵄⵎ ⵎⵢⴰⵕⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵔⴰ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⴷ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 30 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵓⵎⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴽⴽⵉ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵏ, ⵉⵙⵏⵓⵎⵍ ⵜⴰⵙⴳⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵉⵍⵉ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ, ⵣⴳⴳⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⵓⵙⵙⴰ ⵓⵣⵎⵣ.
 


ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷⴷⵖ ⴷⴷⴰ ⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙⵔⵎⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵢⵙ ⵀⴰⵔⵔⴷⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ, ⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⵊⵉⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵉⵙ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵏⵎⵓⵍⵍⴰⵢ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⵉ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵓⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ