ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵔⴱⴰⵟ

ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵊⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵓⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴹⴼⴼⵉⵕ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵊⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵓⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ…

ⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵣⴼⵉⵣⴷⵉⵛ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵥⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 16 ⴰⵔ 19…

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵛⵉ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ…

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵏⴽⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵡⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵏⴽⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.   ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ