ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ 2021-2026

Question :
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ 2021-2026
Session date :
Session :

ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 2021-2026, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 11 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ. 
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⵔ 30% ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ 20% ⵖⵉⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⴷ ⵛⵛⵕⴹ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵏ. 
 ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 60 ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ), ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵙⴳ ⴷⴰ ⵙ 2025, ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵙⴳ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵔ 4%  ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵙⴳ  ⵥⵥⵍⴹ  ⴷ ⵓⵀⵔⴰⵛ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ; ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 39% ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ 46,4% ⵎⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ, ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵇⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵣⵓⴳⵣⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴰⴷ. 

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⵉⵏ ⵙⴳ  ⵉⵎⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ. 
ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵏ ⵓⵏⵊⵎⵓ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⵔⵃⵍ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵡⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵢⵜⵍⵉ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ  ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ. 

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵜⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ