ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⵎⴰⴹ ⵉⵉⵙⵓⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

Question :
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⵎⴰⴹ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
Session date :
Session :

ⵉⵣⵣⵔⵢ  ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⵖⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⵣⵡⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵡⵛⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵙ  ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏ ⵙ  ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ  ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⴼⴼⴰⵖ  ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵙ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ  ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵛⵛⵕⴹ ⵉⵍⴰⵣⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵢⵏⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵖⵓⴱ ⴷⵉⴳⵙ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵜ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⴷ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵡⴰⵕⵕⴰⴹⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵙ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵢⵉⵙⵍⵎⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⴽⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⵇⵇⵍⴰⵢⵏ ⴰⵔⴷ ⵉⵙⵓ ⵙⴳ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ  ⴳⵔ  ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ  ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍ ⵙⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ; ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵙⵜ ⴰⴷ ⴳ  ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ  ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ  ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ. ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵇⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⵉⴷⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙⵙⵉⵙⴼ  ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵢⵉⴳⵔ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵃⵜⴰⵊⵊⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ  ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ. 
 ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴷⵛⵛⴰⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵔⵥⵎ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ  ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵔⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵡ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ  ⵅⴼ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵢ ⵖⵔ  ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ  ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴳⵔ  ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ  ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵎⵖ ⵏ ⵉⵃⵜⴰⵊⵊⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ. 
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵛⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴷⵍⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ  ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ  ⵏ ⵛⵛⵓⵕⵓⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ “ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ” ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⵡⴰⴷⴰⴼ  ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵍ, ⴷ ⵓⵣⵣⵎⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳⴰⴽⴷ ⵜⵉⵣⵉ . 
ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ  ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.
ⵉⵡⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴽⵛⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴳ  ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⵢⵓⴽⵎ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵖⵓⴷⵓⵏ ⵉⵙⵙⴹⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ  ⴳ ⵇⵇⴰⵃ  ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙⵡⴰ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ