ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ: ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ

Question :
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ: ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ
Session date :
Session :

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ  ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ  ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵙ  ⵓⵎⵓⵔⵙ. 
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷ ⵜⵙⵙⴹⵀⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴷⵊ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ: “ ⵉⵙⵙⵓⴹⵔⴻⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵙⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵉⴳ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ , ⵎⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵏⵏⴹⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴽⴼⴼⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ”.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵖ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ: “ ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵙⵏⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵇⵓⴹⴻⴹ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵜⴽⴽⵙ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵅⴼ  ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵔ ⴰⵖⵍⴰⵏⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⴳⵣⵍ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ  ⵓⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.”

ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵡⵛⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ  ⵉⵔⵎⵙⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏⵜⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ  ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⴼ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ, ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ.

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵊⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵀⵍ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵖⵣⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ.  
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ